27 yıl önce iş ve inşaat makineleri sektörüne yönelik olarak çıkardığı Makina Market dergisi ile yayıncılık sektörüne giriş yapan Apa Yayıncılık, 6 dergi ile sektördeki büyümesini sürdürüyor.
Abonelik Formu
Abonelik Formu

Türkiye, sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda ‘Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi’ni geliştiriyor

Türkiye’nin ihracatında büyük paya sahip olan Avrupa Birliği, sıfır emisyonlu, kaynak verimli ve rekabetçi bir ekonomiye ulaşmak amacıyla yeşil dönüşüm politikalarında ilerleme kaydediyor. Türkiye, 2053 net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmayı kolaylaştıracak ‘Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi’nin geliştirilmesini planlanıyor.

Avrupa Birliği, sıfır emisyonlu, kaynak verimli ve rekabetçi bir ekonomiye ulaşmak amacıyla yeşil dönüşüm politikalarında ilerleme kaydediyor. Orta Vadeli Program (OVP) döneminde iklim değişikliğinin çevresel, sosyal ve ekonomik alandaki çok yönlü etkileri dikkate alınarak, kalkınma öncelikleri çerçevesinde ekonominin her alanında ve tüm sektörlerde yeşil dönüşüme yönelik adımlar atılmasına devam edilecek. Türkiye ise Avrupa Birliği’nin yaptığı düzenlemelere uyumlu bir şekilde 2053 net sıfır emisyonu hedefi doğrultusunda çalışmalara devam ediyor. Ulusal Katkı Beyanı, Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi ve Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlık çalışmaları, kalkınma planı başta olmak üzere üst politika belgeleriyle uyumlu olacak şekilde tamamlanacak.

“Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi” geliştirilmesi planlanıyor

Orta Vadeli Program’a göre, Yeşil Organize Sanayi Bölgesi ile Yeşil Endüstri Bölgesi Sertifikasyon Sistemi tamamlanarak, çevreye duyarlı, sürdürülebilir sanayi ve döngüsel ekonomi alanları oluşturulmasına hız verilecek.

Türkiye’de ekonominin her alanında ve tüm sektörlerde yeşil dönüşüme yönelik adımlar atılırken sıfır emisyon hedefine ulaşmak amacıyla “Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi” geliştirilmesi planlanıyor. 2023-2025 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program’dan (OVP) yaptığı derlemeye göre, iklim değişikliği nedeniyle düşük karbon ekonomisine geçiş küresel ölçekte önem kazanıyor.

2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda ilerlenecek

Türkiye’nin ihracatında büyük paya sahip olan Avrupa Birliği, sıfır emisyonlu, kaynak verimli ve rekabetçi bir ekonomiye ulaşmak amacıyla yeşil dönüşüm politikalarında ilerleme kaydediyor. OVP döneminde iklim değişikliğinin çevresel, sosyal ve ekonomik alandaki çok yönlü etkileri dikkate alınarak, kalkınma öncelikleri çerçevesinde ekonominin her alanında ve tüm sektörlerde yeşil dönüşüme yönelik adımlar atılmasına devam edilecek. Bu kapsamda, net sıfır emisyon hedefine giden yolda orta vadeli düşük karbonlu büyüme stratejisi ortaya konulacak. Sektörlerin yeşil dönüşüm için ihtiyaç duyacağı ilave yatırım miktarı tespit edilecek ve rekabet güçlerinin korunması amacıyla destek mekanizmaları planlanacak. Sektörlerin mevcut en iyi teknikler ve en iyi çevresel uygulamalar çerçevesinde düşük karbonlu üretime geçişi için yol haritaları hazırlanacak ve uygulamalar teşvik edilecek. 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda sürdürülen Ulusal Katkı Beyanı, Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi ve Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlık çalışmaları, kalkınma planı başta olmak üzere üst politika belgeleriyle uyumlu olacak şekilde tamamlanacak.

Firmaların yeşil dönüşüme uyumlarını kolaylaştıracak destek mekanizmaları oluşturulacak

Yeşil dönüşüm altyapısının oluşturulması için başta tarım, sanayi, ulaştırma ve enerji sektörlerinde olmak üzere yeşil teknoloji AR-GE projeleri desteklenmeye devam ediliyor. Yeşil hidrojen ve enerji depolama gibi emisyon azaltılmasına katkı sağlayan teknolojilerin yatırım ekosisteminin geliştirilmesi hedefleniyor. Yeşil dönüşüme iş gücü piyasasının adil geçişinin sağlanması için gerekli önlemler alınacak. İklim finansmanına erişim imkanları özel sektörün ihtiyaçları dikkate alınarak genişletilecek, verimlilik artıran, dönüştürücü nitelikli, katma değeri yüksek, sera gazı emisyon artışını sınırlayan ve yeşil becerileri artıran yatırımlara öncelik verilecek. Başta ihracat yapan KOBİ’ler olmak üzere, firmaların yeşil dönüşüme uyumlarını kolaylaştırmak üzere destek mekanizmaları oluşturulacak. Üretilen ürün ve hizmetlerin değer zincirindeki çevresel ve sosyal risklerin ölçülmesi, analizi ve yönetimi konusundaki kapasite geliştirilecek.

AB uyumu çerçevesinde emisyon azaltımına yönelik politikalar hayata geçirilecek

AB’nin ‘Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması’na (SKDM) geçiş dönemi iyi değerlendirilerek SKDM’den hızlı etkilenecek sektörler için en düşük maliyetle emisyon azaltımına yönelik politikalar hayata geçirilecek. SKDM’ye uyum kapsamında etkin işleyen Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi geliştirilecek, mevcut vergilerin karbon vergisine dönüştürülmesi konusunda Türk vergi sistemi gözden geçirilecek ve karbon fiyatlandırma araçlarının kalkınma ve yatırım ortamı üzerinde yol açacağı ekonomik ve sosyal etkiler analiz edilecek.

Çiftçileri korumak için tarım sigortasının kapsamı genişletilecek

İklim değişikliğinin oluşturacağı olumsuz etkilerinden tarımı ve çiftçileri korumak için tarım sigortasının koruma altına aldığı ürünler ve riskler bazında kapsamı genişletilecek. Çevresel olarak sürdürülebilir bir iktisadi faaliyetin taşıması gereken nitelikleri belirleyen ve yeşil boyamaya karşı koruma sağlayacak, uluslararası ortak bir sınıflama sistemiyle uyumlu ve ülkenin özgün ihtiyaçlarını gözeten bilimsel temelli “ulusal yeşil taksonomi mevzuatı” hazırlanacak. Verimliliği artıran ve atık yönetimine katkıda bulunan döngüsel ekonomiye geçiş için bütüncül bir Ulusal Döngüsel Ekonomi Eylem Planı oluşturulacak. Yeşil Organize Sanayi Bölgesi ile Yeşil Endüstri Bölgesi Sertifikasyon Sistemi tamamlanarak, çevreye duyarlı, sürdürülebilir sanayi ve döngüsel ekonomi alanları oluşturulmasına hız verilecek.

Atık ürünler geri kazandırılarak sürdürülebilirliğe daha fazla katkı sağlanacak

Doğadaki kaynak kullanımının azaltılması ve geri dönüştürülmüş ham maddelerin ekonomiye kazandırılması amacıyla üretim ve tüketim faaliyetlerinden sonra ortaya çıkan atıklar döngüsel ekonomi ilkelerine uygun süreçler yoluyla tekrar üretim sürecine dahil edilecek, geri kazanılmış ikincil ürüne ait standartlar belirlenecek, teşvik ve yönlendirme sistemi geliştirilecek. Net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda korunan alan büyüklüğü artırılarak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve biyolojik çeşitliliğin korunması sağlanacak. Karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik orman varlığının artırılmasına, yeni yutak alanların oluşturulmasına devam edilecek. Fidan ve tohum üretim ve ihracat kapasitesinin artırılmasına yönelik yatırımlar sürdürülecek.

Bütün ulaşım ağlarında çevreci hedefler!

Ormanların korunması ve yangınlarla mücadele amacıyla kara ve hava taşıt filosunun artırılmasına devam edilecek. Demir yolu ulaştırması ve kent içi ulaşım başta olmak üzere, düşük karbonlu ve sürdürülebilir ulaşım sistemine geçişi kolaylaştıracak teknolojik dönüşümlere yönelik projeler geliştirilecek. Taşımacılıkta geleneksel yakıt kullanımının azaltılmasını teminen çok modlu taşımacılık terminalleri oluşturularak çevreye duyarlı yol projelerinin uygulaması hayata geçirilecek. Türkiye deniz ticaret filosunun gençleştirilmesi ve geliştirilmesi ile yeşil liman uygulamasına yönelik teşvikler sağlanacak. Denizlerde düşük emisyon bölgesi çalışmalarına yönelik önlemler alınacak.

Total
0
Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ÖNCEKİ HABER

“Pi Makina, Türkiye iş makinesi pazarının mihenk taşlarından biri”

SONRAKİ HABER

Türkiye'de ham çelik üretimi azaldı

BENZER HABERLER